Dramatikerförbundet har yttrar sig om utredningen som rör det nya pliktleveranssystemet. Nedan kan du läsa förbundets yttrande.

Dramatikerförbundet är inte en av de remissinstanser som bjudits in att yttra sig över SOU 2021:32 men väljer att lämna ett yttrande då vi anser att utredningen helt förbisett bevarandet av dramatik.

Pliktmaterialutredningen poängterar att pliktinsamlingen sker bland annat för att säkra kulturarvet och spegla samtidens dialog och sätt att leva. Utredningen väljer också att bredda synen på vad som ska bevaras och har lagt ner mycket arbete på att fånga in det i samtiden som framöver bör omfattas av en pliktordning.

Det är därför egendomligt att man inte tar initiativ när det gäller bevarandet av svensk dramatik. Dramatiken är en av litteraturens grundstenar tillsammans med prosan och lyriken. Medan prosa och lyrik fortsätter att tryckas av förlag så ges dramatiken, med vissa undantag, aldrig ut. Detta innebär att en viktig del av litteraturen, och inte minst kulturen, försvinner från vårt kollektiva medvetande så snart ridån gått ned på teatern. För teatern baseras på texten och hur ska kommande generationer och forskare kunna ta del av den dramatik som spelats på landets scener om ingen myndighet tar ansvar för att samla in och bevara dramatiken, så som man bevarar annan text? Utredningen missar helt att försöka täcka in dramatiken i den nya lagen om pliktleverans, vilket lever dåligt upp till det syfte som utredningen och förslaget säger sig bygga på.

Dramatikerförbundet har under många år drivit frågan om dramatikens bevarande. Sverige har ett internationellt anseende på teaterområdet och många av landets dramatiker är kända över världen. Att då sätta insamlingen av helt nya medier i fokus samtidigt som man lämnar en stor lucka i lagstiftningen är svårbegripligt. Att till exempel införa en ordning där alla som mottar offentliga bidrag inom scenområdet också ska leverera in ett pliktexemplar kan inte vara svårare att lösa än till exempel insamling på det digitala området. Uppdraget kan läggas på KB eller Teater- och Musikbiblioteket och kräver en viss finansiering, men viktigt är att framhålla att antalet framförda nya pjäser troligen är cirka ett hundratal per år.

Dramatikerförbundet kräver att det nu tillskapas ett nationellt ansvar för bevarandet av dramatik och att denna litteraturform ingår i pliktordningen. Vi vet att landets dramatiker förväntar sig detta av lagstiftaren.

Loading...